Algemene voorwaarden

versie 1.0 dd 19-04-2016

De dienst "Jeebo.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Revisit Media. Aan het gebruik van Jeebo.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Jeebo.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Revisit Media schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Jeebo.nl levert een nieuws/verzamel -dienst.
1.2 Met Jeebo.nl worden wel persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Revisit Media voor meer informatie.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u de dienst begint te gebruiken tot het moment dat u daar mee stopt.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Jeebo.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 Daarnaast is het verboden bij Jeebo.nl

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4 Indien Revisit Media constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Revisit Media zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.5 Indien naar het oordeel van Revisit Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Revisit Media of derden en/of van de dienstverlening via internet, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Revisit Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Revisit Media is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.6 U vrijwaart Revisit Media van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Revisit Media doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2 Revisit Media onderhoudt Jeebo.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3 Revisit Media mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Jeebo.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Revisit Media zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Jeebo.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie op de website is het intellectueel eigendom van Revisit Media. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Revisit Media, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Revisit Media heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Revisit Media.
4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Revisit Media besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4 Revisit Media zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Jeebo.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Revisit Media daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Revisit Media zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Om u Jeebo.nl gratis aan te kunnen bieden, kan Revisit Media op Jeebo.nl advertenties tonen.
5.2 Raadpleeg de privacyverklaring van Revisit Media om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Revisit Media geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2 Revisit Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Revisit Media meldt.
6.4 In geval van overmacht is Revisit Media nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op alle rechtsverhoudingen die tussen u en Revisit Media ontstaan is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Jeebo.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Revisit Media gevestigd is.
7.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
7.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Revisit Media wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
7.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.6 Revisit Media is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.